Tongue Twisters

1. 大家先練習一次

2. 由一位學生挑戰老師任一題,比賽看誰講得快

3. 由一位學生繼續挑戰優勝者

4. 總共 50 題 , 分成五部份,每部份各10題,歡迎挑戰

 
Tongue Twisters 01 ~ 10
Tongue Twisters 11 ~ 20
Tongue Twisters 21 ~ 30
Tongue Twisters 31 ~ 40
Tongue Twisters 41 ~ 50